Petear Van der Ploeg online

Net faak hat in petear mei in Frysk skriuwer safolle reboelje opsmiten. Tink ik, want ik haw ek net alles lêzen. It like my dan wol in goed idee en set it efkes online, mar hoopje dat de LC net lilk wurdt. Mar dat wiene se dochs al. It is net hielendal perfekt skend, mar jim komme der wol út, tink.

Hjir, hjir, hjirre en hjirre binne reaksjes te finen op dit petear. En faaks ek wol earne oars. Der wurdt  skreaun oer in reaksje fan Elske Schotanus. Wêr kin ik dat fine? Oanfollings wolkom.

Jûn blik snert.

Trackbacks & Pingbacks 1

  1. From Kening fan ‘e junks « Frysk Deiblôch on 21 Sep 2010 at 22:39

    […] is der ommers ûndertusken ek wer ris deilis útbrutsen, ditkear om it foar him út mopperjen fan Durk van der Ploeg yn’e Ljouwerter lêsten, dat dêr woe ik it op myn blôch mar net oer hawwe. Hoe minder fretten der yn’e […]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *