Monthly Archives augustus 2016

Fers2: in fakânsje fan trije moanne…

En dan neame jo josels in serieus literêr tydskrift… Non-valeurs binne it by fers2, flinterknippers… De loaie stjonkerts gunne harsels in fakânsje fan trije moanne… It is fansels in ferlechje, dy lange fakânsje, der komt nei alle gedachten frijwol gjin kopij mear binnen by dit op stjerren nei deade ‘digitale tydkrift’… Lûk de stekker der […]

Gavin Bryars – Jesus’ Blood Never Failed Me Yet (1975)

Knilles 2.0

Black Angels – George Crumb

Op ‘e knibbels mei Nynke Sietsma

‘Dat einleaze gesûp sûnder te priuwen. Ik ha it nea hielendal snapt. Dat dogge je neffens my net omdat it lekker is mar omdat it saneamd sa heard. Mar wa hat dat betocht? Dat it sa heard? Earne is it ea begûn. Meirinners hâlde it yn stân. Mar as je freon yn de sleat springt, […]