Monthly Archives augustus 2013

Alwer in *kuch* tige freonlik sjuerylid!

Wolkom Jetske Bilker! No Goffe noch!

Couperinstrjitte 29

Heden, wurdt Knilles ek al nostalgysk, of mei oare wurden in âld mantsje? Juster wer ris yn de strjitte west dêr’t ik fan myn 3e oant begjin 20e jier wenne haw. Dêrfoar yn Dronryp, mar dêr wit ik neat mear fan. Al yn Ljouwert berne hear! Dat ik mei my wol wol in echte Liwwadder […]

Lekkele #twicht

No, hielendal gjin reaksje mear fan Tresoar, wat de sulveren #twicht oanbelanget. Net sa fatsoenlik, mar ja… dat binne wy wend. Mar it is goed sa, hear. Dan bin ik de lêste winner, en dat hat ek wol wat. Hiene jo de literêre simmerkwis al sjoen? Of is er wat te dreech foar jo? Tsss… […]

Tsjoch amigo!

Gjin sulveren #twicht mear?

Heden hitsken, wat is der no wer by Tresoar te rêden? No krekt 14 dagen lyn stelde ik op Twitter de fraach oft der der jier ek wer in Sulveren Twichtwedstryd komt. Ik krige dit antwurd fan @Tresoar: Jawis @Knilless en @fryskfrommes noch in pear dagen geduld, dan geane wy wer los mei de #twicht […]

Gounod: Romeo et Juliette

Vincent van Gogh

The Endless Enigma, Emerson, Lake & Palmer

Bamy Pavlov

Jo freegje fo fansels al in moai skoft ôf: hoe is it no mei de diskutabele ynteraksje op Facebook tusken it sjuerylid fan de Gysbert Japiqkcxspriis Jantsje Post en priiskandidaat Abe de Vries? No, dy is stoppe. Jantsje fynt de berjochten fan Abe net mear leuk. Wy meie oannimme dat frou Post op de fingers […]

Yn de werhelling: Salomé, Richard Strauss