Monthly Archives maaie 2015

Nea wer Rely. Updeet: troch it stof

Ik bin der wis fan dat ik alles dien haw wat dien wurde moast om mei te dwaan oan de Rely Jorritsmapriis 2015. Mar myn ynstjoering is net yn behanneling nommen, om ien as oare reden. De reden is dat ik myn adres der net bydien hie, dat ik gean troch it stof. Ik bin […]

Bommel Bamy

Faaks hawwe jim it al lêzen: it Kadoboek fan Tresoar sil dit jier in oersetting wêze fan Marten Toonder syn ‘De Vergelder’. No bin ik persoanlik wol in leafhawwer fan Toonder syn wurk. Mar wie der dan gjin oarspronklik Frysk skriuwer te finen? It tsjûget fan grutte earmoed fan geast en fan lytsachting foar de Fryske […]

Skriuwersboun sit sawat sûnder bestjoer. Update: Nee!

Ja, it bestiet noch, it Skriuwersboun. Mar docht it ek wat? Neu, neat dat makket. Opheffe soe yn dit gefal it bêste wêze, tinkt my.   It Boun hat no ek noch mar twa bestjoersleden: amateurdichteres/sieleknypster Tryntsje van der Veer en oersetter/útjouwer Anne Popkema. De ynformaasje op harren side is wat dit oanbelanget net by […]

Tchaikovsky: Manfred Symfony

Literêr nijs: Provinsje Fryslân betellet subsydzjes net út

Ut in betroubere boarne. Sa’t jo faaks witte stipet Provinsje Fryslân de útjefte fan Frysktalige boeken. Dat wol sizze, sa soe it moatte. Yn de praktyk blykt likernôch dat de Fryske útjouwers hiel lang wachtsje moatte op subsydzje. De efterstân is sa fier oprûn dat it de fraach is oft der dit jier noch wol […]

Lombroso

Efkes in lêstip: Cesare Lombroso: The man of genius. Foar in part folslein efterhelle, mar it boek stiet fol mei tige aardige annekedoates. Dat sa. Net op jo leptop of desktop lêze, mar op in tablet of sa. Fierders alles goed, mar tige drok mei *kuch* geniale literêre produsksjes.

Sibelius: Lemminkäinen Suite

Abe brekt mei Breukers

No, is dat net in moaie kop? Ik haw it út tige betroubere boarne: Abe de Vries wol net langer gearwurkje mei Chrétien Breukers. It ynsjoch komt in bytsje let, mar dat binne wy wend by Abe. Ein ferline jier ferskynde der noch in samling essays fan De Vries by Breukers syn útjouwerij De Contrabas. […]

145 skriuwers minder om te lêzen

Ik sil se net allegear opneame, se steane ûnderoan dit artikel. 145 skriuwers dy’t beswier meitsje tsjin de útrikking fan de Freedom of Expression Courage Award oan it Frânske satiryske tydskrift Charlie Hebdo. Hawwe dizze selde skriuwers ek protestearre tsjin it likwidearjen fan de redaksje fan Charlie Hebdo? Mislike lefbekken binne it. Se prate ymplisyt […]