Monthly Archives febrewaris 2015

Noch gjin nij nûmer fan Fers2! Update: Jaaaaa!

Is it no al oer mei Fers2? Alwer in mislearre projekt fan Abe de Vries? Wat in ferearming fan it Frysk-literêre oanbod soe dat wêze!  

Ut de âlde doaze: ‘Ik krij nea wat’ fan Duo von Däniken

Facht?

Faaks lêst der in gelearde mei? Understeande diskusje stiet op myn Facebook…

Bloodhound Gang – Dimes

Apparitions

Moaie searje op Youtube!

Anna Tilroe mut fut!

Anna Tilroe docht wat artistyks by de Kulturele Haadstêd 2018. Eat mei fonteinen. Anna Tilroe hat wat op Fryske keunstners tsjin, dy hawwe neffens har in tige beheind artistyk ynsicht, se kinne allinnich mar mar Fryske eagen sjen. Dat, se komme net oan bod wat de KH18 oanbelanget. Anna Tilroe moat mar gau wer nei Hollân ta, […]

Ensafh nû 1 2015 is út!

  Mei ûnder oaren in besprek fan Jan Wybenga syn Samle Fersen fan myn hân. Klik hjir foar mear ynfo. Dêr kinne jo ek lêze hoe’t jo de namme fan ús tydskrift útsprekke moatte. Dat giet nammentlik geregeld mis…

De Alphasmart Neo

It sjocht der út as boartersguod. En it wie ek bedoeld foar bern dy’t net goed type kinne. Mar foar skriuwers is it manjefyk ark. Ik haw him no in wike, en it is it bêste skriuwapparaat ever. Punt. Se binne wol te keap noch, fia Marktplaats en Ebay.    

‘Oprjochte Frysk’

Ik wit net krekt wêr’t de FNP mei dwaande is op Facebook, mar dit is grif gjin reklame! It sil wol in goedwollende ienling wêze, net oan de partij ferbûn. Dat hoopje ik alteast mar… Dreech no, dat Frysk… ‘Konden we het maar allemaal’   Jûn ite wy opwaarma pasta

ENTER SHIKARI – Anaesthetist