Monthly Archives jannewaris 2015

Priiswinnende wrap ta weismiten keard + Updeet

It wie wer frekte gesellich en fleurich yn café Vellinga justerjûn! Ik haw twa koarte, nije fersen foarlêzen. Sjoch by Henk van der Veer foar in moai ferslach. Lies niiskrekt in blog fan Ferdinand de Jong. Wêr binne Boeken fan Fryslân en de Provinsje yn ‘e goedichheid mei dwaande. Boeken fergees fuortjaan, sûnder dat de […]

Poëzijmarathon

Jûn wer ris werom nei Snits, dêr’t ik trije en in heal jier wenne haw! No bin’k wer in echte Liwwadder, fanatyk Cambuursupporter… Komme jo ek? It is fergees!

Teake de ‘literatuerkenner’ wer yn opspraak

Ha goeie. It is wer safier: de ‘literatuerbefoarderer’ is wer yn opspraak. Sa’t Jelle Breuker by Huub Mous skriuwt: ‘Josse (de Haan cvdw) syn opmerking dat literêre kommisjes en Trésoar de oersetting opkeare woene is te koart om ‘e hoeke. Guon leden fan in kommisje woene dat net, en ien manljuspersoan by Trésoar. Ut oergeunst […]

Guided By Voices – Vampire On Titus

Nij logo Kulturele Haadstêd!

Eksposysje Melklokaal

De foto fan juster kaam fan de iepening fan in groepseksposysje yn it Melklokaal yn it Hearrenfean. Hjirûnder noch wat foto’s.    

Sûnder titel

Aaltsje Plantinga skreau har earste Fryske boereroman: ‘Harinxsmastate’

JA! In nije fers2!

No, dêr wiene se al,  Friduwih en Abe mei nije artikels op fers2.eu. It wie my al earder opfallen, se dogge daliks wat ik harren opdraach. En yndied, sa’t ik al foarsein hie: ‘de redakteuren’ skriuwe sels it ‘tydskrift’ foar it meastepart fol! Abe en Friduwih! Sil it harren better ferrinne as Tristan en Isolde, […]

Wêr bliuwt Fers2 fan Fers2?

Ik kin hast net wachtsje! De earste ôflevering is datearre op 01-01-2015. En it is no 15-01-2015. It tydskrift soe alle 14 dagen útkomme, dat se binne in dei te let! Faaks hat Abe in moaie cartoon tekene! En hat Friduwih in djipdollend essay oer it feminisme by E.B. Folkertsma skreaun! Avensearje jimme! Wy ite […]