Tag Archives: Digileen

Tante Digileen

Ah! Ik wist net iens dat it noch bestie, mar ik krige niiskrekt in mailtsje fan Digileen. Dat is krekt wat oars as Tante Leen. Ik haw efkes socht, mar Digileen hat net iens muzyk fan Tante Leen. It is dochs in grutte skande. Ik sjoch ek krekt foar it earst, op Wikipedia, dat se […]