Tag Archives: Hanno Brand

It lêste Frysktalige boek

Faaks efkes op it plaatsje klikke foar in better byld.

Hanno Brand: Hoeksfrysk

Minsken minsken, it is noch slimmer as dat ik tocht. Hanno Brand wit wier net wêr’t er it oer hat as it giet om de Fryske taal. En dat is direkteur fan de Fryske Akademy. De man soe tsjin himsels yn beskerming nommen wurde moatte. Tank oan Meindert Reitsma op Facebook, dy’t skreau: ‘Neffens de […]

Direkteur Fryske Akademy kin net staverje

Mei tank oan (ja, it kin!) ItNijs.nl.