Tag Archives: Bruckner

Strauss en Bruckner

Klassyk konsert, it NNO mei de Vier letzte Lieder fan Richard Strauss en de 8e symfony fan Bruckner. Strauss wie hiel moai en subtyl, Bruckner waard wat lomp behannele. Yn it skoft prate ik efkes mei in wat âldere frou. Sy miende dat Hermann Hesse (tekstdichter fan ien fan de Lieder) ferkeard west hie yn […]

Neil Bruckner

Ja, moai waar hjoed, dat ik sprong wer efkes op ‘e fyts. Hie de nije Neil Young by my, dy’t oeral goed besprutsen is… Mar net troch my, ik fûn it ientoanich. Mar aldergeloks hie ik ek muzyk fan Anton Bruckner by my. Dat is in gefaar op ‘e dyk, dy âld Bruckner, wannear’t er […]