Tag Archives: Fryslân 2018

Explore The North: Gjin wurd Frysk

Oan de iene kant fyn ik it wol spitich dat ik net meidoch oan Explore The North. Ik stean graach op it poadium mei myn gedichten, en meitsje graach wat kontakt mei it publyk, dat altyd wer krekt in bytsje oars is. Lykwols, ik haw it al earder skreaun, mar faaks hawwe jo it mist: […]