Tag Archives: Ype Schaaf

Yn de werhelling: Duo von Däniken mei Krysttaspraak dûmny Ype Schaaf

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oevsNy8cp5M[/youtube]

Ds. Ype Schaaf

Hjir hawwe noch net genôch minsken nei sjoen! Ferjit dominee Gremdaat, hjir is ds. Ype Schaaf.   [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=oevsNy8cp5M&context=C38e470fADOEgsToPDskKbmBXdlBh6j8uGVW3KtaTX[/youtube]