Monthly Archives oktober 2011

Im Winter – Georg Trakl

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yeCum3SJMH8&feature=player_detailpage[/youtube]

Antonin Dvorak – Jakobin: “Synáčku, můj květe”

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eevgxJGDP4c[/youtube]

Dit en dat en nochris wat

Alderearst wol ik jim ek noch wize op de boekpresintaasje yn it kafé fan Wiuwert, no sneon. Hidde Boersma syn nije boek wurdt ten doop hâlden. Ik lês ek wat foar. Ja, dat wurdt in drokke dei sneon! En dan noch it folgjende: meastentiids krij ik in mailberjocht wannear’t der reaksjes op myn blochkes komme. […]

Poëzij yn de Aldehou mei û.o. Knilles

Tijdens de Dag van de Leeuwarder Geschiedenis op 22 oktober aanstaande zal er een poëzieavond worden gehouden in de Oldehove. Bekende Friese dichters zullen er voordragen, maar ook enkele minder bekende poëten zullen het unieke podium boven in de Oldehove betreden. Zeker is dat allen naast hun ‘gewone’ eigen werk minstens één gedicht over de […]

Nije literêre priis

Ik wie juster middei (en in moai part fan de jûn) yn it moaie stedsje Harns, foar de literêre ôfsluting fan de Moanne fan it Fryske boek. Ik koe sneon gjin Treastfûgel mear krije yn Snits, dat de hinnereis moast ik sels betelje. Ik krige noch in ex. fan Wieke de Haan (tank!) dat werom […]

Grutte Lieder Tiemersma sensurearret Beppe Oppewal

De nijste publikaasje fan Duo von Däniken slacht oan by it grutte publyk. Ek It Nijs hie it filmke juster op har side setten. Lykwols, in pear minuten neidat de almachtige Koos Tiemersma, de Hearsker, de Grutte Lieder fan de Fryske Skriuwers de folgjende reaksje ûnder dit, folslein ûnskuldige ferske delkwattele: ‘Sûnt wannear lient It Nijs […]

Gefoelige snaar

Klik op it plaatsje (2x) Pieter de Groot yn ‘Dwers’ oer û.o. myn ynstjoerd brief.

Iepen brief oan Tresoar

Bêste minsken fan Tresoar, ik haw wer wat te seuren. It is wier dat ik yn it jier 2004 De Gouden Lykdoarn foar de Meast Paranoïde Skriuwer ûntfange mocht, in priis dêr’t ik noch altyd tige grutsk op bin, benammen fansels omdat er ûndertekene is troch Arjan Hut, mei wa’t ik oare wike nammers de […]

NNB: Grutte Pier

Mei tank oan Froeks [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wTC2cuIyIbM[/youtube]  

Prokofiev: Klassike Symfony

Ha! Ik krij wer fierstenfolle besikers. Dat kin gjin kant op fansels. Dêrom in moai stikje muzyk, dan rinne de barbaren wol fuort. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SWhs9VosKxo[/youtube]