Tag Archives: Gerrit Komrij

Bedoarn slaad

Ja, ik bin yn goed selskip: û.o. Willem Bilderdijk, Hugo Claus, Willem Elsschot, Hans Favery, Gerrit Komrij, Willem Kloos, Lucebert, Ilja Leonard Pfeiffer, J. Slauerhoff, M. Vasalis, Joost van den Vondel en gean sa mar troch steane ek yn Ik proef iets wat bedorven is, in Hollânsktalige blomlêzing fan ‘hekeldichten’. Ik stean der yn mei it anti […]

Komrij

Jawis, ik haw Gerrit Komrij ek wolris troffen. Yn Grins by in lêzing oer syn blomlêzing fan de Súdafrikaanske poëzij. Dêrnei sieten hy en freon Charles yn kafé Mulder, as it my net mist. Doe moch ik dêr noch komme… Dêrnei in hiel skoft net mear. In tige freonlike, aardige man, dat lêze jo hjoed […]