Tag Archives: Atte Jongstra

Ofgryslik saaie petearen

Geweldich! De Gysbert 2013 is foar Jacobus Smink! De sjuery koe net om myn poll hinne, sa docht bliken. Dizze bekendmakking wie juster eins it iennige hichtepunt fan it jierlikse Boekefeest yn Tresoar. Ofgryslik saai wiene de petearen dy’t laat waarden troch Karen Bies. Bies wie bepaald net yn topfoarm. In ferneamde eks-radiofrou sei letter: […]

Foaroardielen kado

Ha! De Moanne fan It Fryske Boek liket al wat op gleed te reitsjen. Ik lies û.o.:  ‘De Moanne fan it Fryske Boek 2013 giet fan start mei it Boekefeest op freed 13 septimber yn de foarm fan ‘Zomergasten’. Earegeasten binne de skriuwers fan it Kado- en Aksjeboek; Atte Jongstra en Caja Cazemier.’ Eigenaardich, ferline […]

Ekspedysje

Jawis, de kranten hawwe der oer skreaun, Ekspedysje Laaksum, dêr’t ûnder oaren jo eigen Knilles oan meidie. Frijwat flakke stikjes binne it wurden, Abe de Vries neamt yn it FD bygelyks in pear nammen op, en wêr’t de minsken dy’t by dy nammen hearre foarliezen of muzyk makken.  Dat moat dan in reportaazje foarstelle. Hy […]