Tag Archives: Irene Bal

Dichtersjûn

Ik soe krekt in lyts ferslachje skriuwe fan de dichtersjûn op de Janzenpleats, mar ik seach op de site fan Sjoerd Janzen al in stikje stean, dêr ferwiis ik hjirby nei. It wie oars in moaie jûn, sûnder wanklanken en gjin slaanderij. Wat my al opfoel dat wiene de lange ynliedingen dy’t de measte dichters […]

Besprek Irene Bal

Irene Bal: de genade van een krimpende geest/de genede fan in krimpende geast. Ferskynd yn it Friesch Dagblad 19-03-2011