Tag Archives: LF2018

Direkteur LF2018 oer it karakter fan de Friezen: It is neat en it wurdt neat

Tsjong, de Belg Lieven Bertels, direkteur fan Kulturele Haadstêd Ljouwert 2018 (of hoe’t it no ek mar hjitte moat), dy’t nammers in Goaisk aksint oanleard hat, mient de folksaard fan de Friezen te kennen. It is in tige arrogant mantsje, dat die al earder bliken. Kin dy man ek gau fuort? Hy mient ek dat […]

LF2018: Fryslân hat gjin heechweardige keunstners

Sjoch dit artikel yn it AD. Lêste alinea: De zegsman bevestigt dat er geen Friese kunstenaars betrokken zijn bij ‘Eleven Fountains’ maar dat heeft volgens hem alles te maken met de uitstraling van het project. ,,Omdat we zoveel mogelijk internationale bezoekers willen trekken, is gekozen voor hoogwaardige kunstenaars waar veel mensen op af komen.” Lekker iten […]