Tag Archives: KH2018

LF2018: Fryslân hat gjin heechweardige keunstners

Sjoch dit artikel yn it AD. Lêste alinea: De zegsman bevestigt dat er geen Friese kunstenaars betrokken zijn bij ‘Eleven Fountains’ maar dat heeft volgens hem alles te maken met de uitstraling van het project. ,,Omdat we zoveel mogelijk internationale bezoekers willen trekken, is gekozen voor hoogwaardige kunstenaars waar veel mensen op af komen.” Lekker iten […]

Dizenige Lieven

Lieven Bertels – hy skynt hjir in pear huzen fierderop te wenjen, mar ik haw him noch nea troffen – is artistyk lieder fan KH2018. Der stiet in petear mei de bêste man op de side fan de Moanne. De Moanne, mei Ernst Bruinsma as grutte roergonger, dy’t fynt dat ik gjin dichter bin, alteast […]