Tag Archives: PVV

Nivo oan de wylgen

Oeral yn it lân wurdt besunige op kultuer. De profesjonele keunsten en de amateurkeunst wurde útklaaid troch gemeenten, provinsjes en it ryk. Dat hat desastreuze gefolgen foar de kulturele ynfrastruktuer. Ek yn ús regio! Op 20 novimber is in LANLIKE AKSJEDEI tsjin de besunigingen. It is tige wichtich om ús stim hearre te litten. Wat […]

Opnij: Poll oer selsstannich Fryslân n.o.f. PVV

It protest tsjin de dielname (op hokker wize dan ek)  fan De PVV oan in nij lanlik regear boazet oan. Dizze partij hat de measte stimmen yn it westen en suden fan Nederlân krigen. No kinne jo de fraach stelle: wat hawwe wy as Friezen eins mei Blonde Geart te krijen? Wolle wy eins noch […]