Author Archives

Fryske Dichters wer online!

Hy wie in skoftke út de loft, sûnder dat ik it sels troch hie. In hiel âld projekt, mei dito minne lûdskwaliteit. Mar wat kent skele! Klik hjir foar Fryske Dichters Online.

Reaksjes ‘Kristus Pavlov’ bywurke

Ik wol der net safolle fan sizze, mar de leagens en de ynsinuaasjes yn De Vries syn nijste skriuwen oer myn bondel, sette syn eardere besprek yn it FD yn in tige betinklik deiljocht. Klik hjir!

Besprek Kristus Pavlov troch Michel Dijkstra

Opnommen yn ensafh nû. 6, jiergong 3. Klik hjir foar de side mei reaksjes en besprekken nei oanlieding fan  Kristus Pavlov. Der binne noch wat unike eksimplaren fan dizze dichtbondel te keap by de auteur, dy’t jûn rys yt, mei in soarte fan ham-tsiis saus

Nije layout

Jo hiene it tink al opmurken, de side hat in nij jaske krige. Misse jo noch wat? Sis it mar. Oan de linkerkant fine jo no de siden, mei û.o. de links, dy’t no ûnder it kopke ‘trochferwizingen’ steane. Dêr stiet ek in link nei it âlde bloch, en op dat âlde bloch noch mear […]

Besprekken Eppie Dam bywurke

Mei Elmar Kuiper: Granytglimkes Janneke Spoelstra: Langst fan ‘e dagen Klik hjir.

Side publikaasjes bywurke

Dat waard ek wolris tiid. Hmm, al acht boeken (8). Dus. Moat eins in nul (0) achter. http://www.wegmetderandstad.nl/publikaasjes.htm  

Moanne fan de Fryske Bamy

Ja, dat wie hjoed, wol’k leauwe. De presintaasje foar de parse fan de Moanne fan it Fryske Boek 2011. Harkje ris wat de direkteur fan Tresoar hjir oer te melden hat. Nijsgjirrich hear! Lykwols, ek dit jier wurdt Knilles boycott! Nearne foar útnoege, der is gjin skriuwersportret fan him makke, en gean samar troch. Jo […]

Bestel no jo unike eksimplaar fan Kristus Pavlov

Se fleane de doar sawat út: de unike eksimplaren fan Cornelis van der Wal syn nijste bondel: Kristus Pavlov. Mei hantekening en opdracht fan de auteur. De oplage is beheind, dat gryp jo kâns. Rôversguod. Wurdt letter in soad jild wurdich. En dan hawwe wy it noch net iens oer de ynhâld… Klik op it winkelkarke […]

Nij besprek Kristus Pavlov

fan Jelle van der Meulen. ‘Niet dat de dichter er bang voor hoeft te zijn dat de lezer zijn gedichten te zoet zal vinden. Zonder een blad voor de mond te nemen, zoals we van hem gewend zijn, zet Cornelis van der Wal met deze bundel weer fors in met diverse poëtische middelen. Dat begint […]

Mailwiksel mei It Skriuwersboun

Bêst Boun, graach soe ik witte wolle wêrom ik gjin reaksje krij op myn fersyk om de ledelist oan my ta te stjoeren. Ik bin fan doel in stikje oer dizze nuvere praktiken te skriuwen, op myn weblog. Mar, út fatsoen, jou ik it bestjoer earst de kâns út te lizzen wat no krekt it […]