Author Archives

Side publikaasjes bywurke

Dat waard ek wolris tiid. Hmm, al acht boeken (8). Dus. Moat eins in nul (0) achter. http://www.wegmetderandstad.nl/publikaasjes.htm  

Moanne fan de Fryske Bamy

Ja, dat wie hjoed, wol’k leauwe. De presintaasje foar de parse fan de Moanne fan it Fryske Boek 2011. Harkje ris wat de direkteur fan Tresoar hjir oer te melden hat. Nijsgjirrich hear! Lykwols, ek dit jier wurdt Knilles boycott! Nearne foar útnoege, der is gjin skriuwersportret fan him makke, en gean samar troch. Jo […]

Bestel no jo unike eksimplaar fan Kristus Pavlov

Se fleane de doar sawat út: de unike eksimplaren fan Cornelis van der Wal syn nijste bondel: Kristus Pavlov. Mei hantekening en opdracht fan de auteur. De oplage is beheind, dat gryp jo kâns. Rôversguod. Wurdt letter in soad jild wurdich. En dan hawwe wy it noch net iens oer de ynhâld… Klik op it winkelkarke […]

Nij besprek Kristus Pavlov

fan Jelle van der Meulen. ‘Niet dat de dichter er bang voor hoeft te zijn dat de lezer zijn gedichten te zoet zal vinden. Zonder een blad voor de mond te nemen, zoals we van hem gewend zijn, zet Cornelis van der Wal met deze bundel weer fors in met diverse poëtische middelen. Dat begint […]

Mailwiksel mei It Skriuwersboun

Bêst Boun, graach soe ik witte wolle wêrom ik gjin reaksje krij op myn fersyk om de ledelist oan my ta te stjoeren. Ik bin fan doel in stikje oer dizze nuvere praktiken te skriuwen, op myn weblog. Mar, út fatsoen, jou ik it bestjoer earst de kâns út te lizzen wat no krekt it […]

Unike Aksje Kristus Pavlov!

Bestel no by de auteur in spesjaal foar jo synjearre eksimplaar fan Kristus Pavlov. De oplage is beheind, dat wês der gau by! De kosten binne € 15,-. Der wurde jo gjin festjoerskosten berekkene. Wolle jo ek in persoanlike opdracht yn jo eksimplaar skreaun hawwe? Jou it mar troch! Klik hjir foar it bestelformulier

Besprek Steven HP de Jong

Steven HP de Jong: En de inket sil útrinne. It lêste poëzijbesprek fan Cornelis van der Wal foar it Friesch Dagblad.

Besprekken Dam bywurke

Mei Arjan Hut: Tin. Klik hjir.

Foto’s fan Facebook

Fan myn skriuwkeamer.

Besprek Wilco Berga

Harnzer tijgedichten. Ferskynd yn it Friesch Dagblad 26-03-2011