Monthly Archives augustus 2012

Brekkend! Bekendmakking winner Obe Postma Priis! Knilles hat de primeur!

Op 14-09-12, tidens it Boekefeest, wurdt bekendmakke dat de Obe Postma Priis 2012 (no ja, hie fansels 2011 wêze moatten) foar oersettingen yn it Frysk takend wurdt oan Geart fan der Mear! Lokwinske Geart! Nee, nee, ik haw gjin Inside Information krige, mar ik kin lêze en tinke. Ik wol, jim net. En ik bin […]

#twicht #kuch + updeet

Hmm, dy side fan de Moanne fan it Fryske Boek is… No ja, wat sil ik sizze… net al te geweldich wat stilearring en oersichtlikens oanbelanget. Mar wa bin ik? Dit jier doch ik sels mei oan de Moanne, dat ja… Dan moatte jo wat myld bliuwe, is’t net? Yn elts gefal: de #twichtwedstryd is […]

Sleigh Bells – Born to Lose

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=p9aeGHsZCdo&feature=player_detailpage[/youtube]

Echo Lake – In Dreams

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JYyiDr4jROE&feature=player_detailpage[/youtube]

De Taal der Knilles

It grutste nijs is fansels dat ik wer lid bin fan it Skriuwersboun. En ik wol it oare jier ek yn it bestjoer, as ferljocht despoat. Komt hielendal ynoarder. Stim op Knilles! Ik wie juster mei myn Muze by de Reve-betinking. By Huub Mous is dêr ek wat oer skreaun. Ik haw noch efkes in […]

Gerrit Breteler, efkes spuie

Tsja, dy Gerrit Breteler. Foarst: ik fyn neat oan syn muzyk, fierstente swiet en sijkerich. Syn skilderijen binne rûnút ferskriklik. Mar de man is tige myljeu bewust, it is in goed minsk. Fynt er sels. Lês dizze útspraken ris, yn de Huis aan Huis: ‘Wij denken te weten wat er elders in de wereld gebeurt, […]

Nij lid Skriuwersboun (?)

Acht Skriuwersboun, hjirby woe ik my graach oanmelde as nij lid. Fansels meitsje ik de 25 Euro daliks oer wannear’t ik positive lûden hear wat de akseptaasje oanbelanget. Mei freonlike groetnis, en yn ôfwachting: Cornelis van der Wal …. Snits

Omkoal mei AAP: Lekkel!

Nijsgjirrige diskusje op de Facebook-side fan, jawol, Abe de Vries. Hie fansels folle moaier west om soks yn it iepenbier te dwaan, in soad lju sitte noch altyd net op Hassesboek, en dêr kin ik my wol wat by yintinke. No ja, ik pik der wat út: der lykje no dochs in soarte fan Skriuwersbeurzen […]

Dramatyske bylden!

Dramatyske bylden ôfskie Klaas en Sippie. Klaas slacht Sippie mei foto foar de bek! It is in grutte skande hoe Klaas Sippie mishannele hat! En net in minsk dy der wat fan seit! Sjoch fanôf minuut 3:55. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zJ8xNOgVS6A&feature=player_embedded#t=239s[/youtube] En harkje ek ris hoe de presintator fan de Omrop de foarnamme fan Bart Helmholt útsprekt. Yndied, mei […]

Wagner (1983) (Richard Burton)

Gean der mar efkes foar sitten minsken! Richard Burton as Wagner. Ik haw sels de komplete searje. Dit is diel 1. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=y5f65v5BbWw&feature=player_detailpage[/youtube]