Monthly Archives maaie 2012

KH18 nimt it Frysk net serieus

Ik wit it, ik fal yn herhelling. Mar ik ûntkom der net oan. It giet, foar de safolste kear, oer de Kulturele Haadstêd 2018. En, foar de safolste kear: wêrom wurdt de Fryske taal wer op in twadde rangsplak delsetten? Set no yn op it Frysk as bepalende, en aparte faktor foar Ljouwert! Dan wurdt […]

The Raveonettes- Evil Seeds

Bekend muzykje, net? [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=d_BMb8X2ggM[/youtube]

Lekker koese Skriuwersboun!

Sa’t jim tink wol witte, haw ik in frijwat problematyske ferhâlding mei it Skriuwersboun. Dit Boun soe opkomme moatte foar Frysktalige skriuwers. Mar dat dogge se net. Lês myn kollum der mar ris op nei. Se witte dêr fan neat, en se dogge neat. No ja, wat boarterij yn de marzje. Dat de Fryske literêre […]

Snitser Opera

Ah, moai, ik hear dat der ek opera komt yn it nije Snitser Theater, dêr’t ik op útsjoch. Tsjek dit filmke ris, it liket in hiel apart en moai gebou te wurden. At se dan mar gjin Verdi spylje! Ik mei net oer de muzyk fan dizze Italiaanske komponist. De man hie alhiel gjin ferstân […]

Fryslân Frij!

Mei tank oan ús korrespondint út de Haadstêd L.: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ISTkJme44qk[/youtube]

Ik bin ferhuze!

Alteast, neffes de grutte ljochten fan Spitsnieuws wenje ik no yn Ternaard, as buorman fan Willem S. tink! Ik wit sels fan neat, mar dat leit grif oan my…

Krante yn it bakje

Prachtige opname’s makke hjoed tegearre mei Anne Feddema foar it Duo von Däniken. Jawis, A.F. is wer efkes werom yn it Heitelân. Noch efkes geduld dwaan, bêste fans fan it Duo, de brot moat noch produsearre wurde, en dan wurdt it meikoarten fia de side fan ensafh online setten. Jawis, alwer myn namme yn de krante. […]

Ferklearring fan ôfstân

Fannemiddei yn Dokkum. De Ferklearring fan ôfstân fan de Nederlânske nasjonaliteit, troch Willem Schoorstra. Wa folget?

Spannend (04)

Hidde Boersma hat de beide non-fiksje mannen Abe en Eeltsje, efter him litten, en stiet no op it tredde plak. It is ek in hiel goed boek, net yn it minst omdat ik der sels yn foarkom. Elske Kampen rint wer út op Thys Wadman, en Eeltsje H. bliuwt op in treurich lêste plak. Mar […]

Puccini: Manon Lescaut, Intermezzo

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1jzVtm4nRwQ[/youtube]