Monthly Archives jannewaris 2015

Durk (Dirk) van der Veen ferstoarn

Sjoch by ensafh foar in teleksberjocht. Ja, ik haw him wol kend, mar net sa hiele goed. Op myn âlde blog komt er wolris te sprake. Klik hjir. De diakrityske tekens binne doedestiids hielendal ferinnewearre, dêrfoar ekskús. Durk, hy is net iens 50 wurden. In hiele freonlike en ferlegen man. Mei in soad problemen. Hy skreau […]

Boek fan de Bamy

It is my wat mei dy Fryske ‘literêre’ siden. Fers2 is fansels net om oan te sjen en ynhâldlik sil it folskreaun wurde troch de twa redaksjeleden, sa foarsis ik. Faaks brûkt Abe aanst ien as mear pseudonimen, om ferskaat te suggerearjen. It hat ek in hiel skoft duorre foardat de link nei harren Facebookside […]

Bach: Goldberg Variationen BWV 988

Fers2: de Nijste Faal fan Abe + oanfolling

No ha’k it eins net oan tiid, mar dochs in lyts stikje oer fers2.eu, in nij inisjatyf fan Abe de Vries. It is in Frysk literêr tydskrift. Tige spitich dat Abe no ek Friduwih Riemersma yn syn fal meisleept. Want dat ek dit projekt mislearje sil is wis. Dat giet no ienkear sa, by Abe. […]

BlackboxRed – Hollow

Ut Ljouwert!

De bêste winsken!

Fan Knilles en Dinie